De taalzolder in Hoorn

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1:
Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden 
De afspraken zoals in dit document geformuleerd.

De Taalzolder 
De Taalzolder ingeschreven bij de KvK in Hoorn onder nummer
Cliënt 
Kind of kinderen die begeleiding krijgen bij De Taalzolder.
Ouder/ voogd 
Verzorger of primair verantwoordelijke van de cliënt.
Overeenkomst
Afspraken gesloten tussen De Taalzolder en ouder/ voogd van de cliënt.
 

Artikel 2:
Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van het inschrijfformulier.

2.2 Als de ouder/voogd kiest voor het pakket, dan wordt een overeenkomst aangegaan met een duur van minimaal 12 weken: 1 les voor het uitvoeren van het signaleringsdictee en foutenanalyse of leesonderzoek, 10 lessen voor het wekelijks oefenen en 1 les voor het evalueren van de voortgang.

2.3 De overeenkomst eindigt na deze periode, tenminste als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

2.4 Tussentijds ontbinding van de overeenkomst door de ouder/ voogd van de cliënt is alleen mogelijk met legitieme redenen. Als de ouder/voogd de overeenkomst voortijdig wil ontbinden, gaat dit altijd in samenspraak met de Taalzolder.

2.5 Als er wordt gekozen voor losse lessen per keer, dan geldt er geen opzegtermijn.

2.6. De overeenkomst kan door De Taalzolder ontbonden worden wegens gewichtige en legitieme redenen. De Taalzolder communiceert schriftelijk, telefonisch of per e-mail hierover met de ouder/ voogd.

 

Artikel 3:
Verhindering

3.1 Ingeplande lessen moeten minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders wordt de les alsnog in rekening gebracht.

3.2 Als een cliënt een keer niet naar de les kan komen, dan wordt gekeken naar een inhaalmoment.

3.3 Restitutie van een les volgt alleen als de les door schuld van De Taalzolder niet doorging.

 

Artikel 4:
Tarieven

4.1 De tarieven van De Taalzolder worden elk jaar op 1 augustus vastgesteld voor het navolgende schooljaar.

4.2 De Taalzolder heeft het recht om één keer per jaar de tarieven marktconform te verhogen. De ouder/voogd van de cliënt wordt hiervan schriftelijk, telefonisch of per e-mail tijdig op de hoogte gesteld.

4.3 De geldende tarieven staan vermeld op de website van De Taalzolder onder ‘Tarieven’.

4.4 De Taalzolder is vrijgesteld van BTW. Mocht hierin door de Belastingdienst een wijziging plaatsvinden ten aanzien van één of meerdere diensten, dan zal de BTW te allen tijde worden doorberekend aan de ouder/voogd van de cliënt.

 

Artikel 5:
Betalingsvoorwaarden

5.1 De Taalzolder verstuurt aan het einde van de maand een factuur voor de dienstverlening van de betreffende maand. Daarop vindt de ouder/voogd van de cliënt een overzicht van de verrichte diensten, de daarbij behorende tarieven en het verschuldigde bedrag.

5.2 De ouder/voogd van de cliënt heeft uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum om het verschuldigde bedrag over te maken op de bankrekening van De Taalzolder.

5.3 De Taalzolder accepteert geen contante betaling voor de verrichte diensten. Betaling kan alleen geschieden via de bank, of langs digitale weg (internetbankieren).

5.4 In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk om in termijnen aan de financiële verplichtingen te voldoen. Alleen in overleg en samenspraak met De Taalzolder kan een betalingsregeling worden op- en vastgesteld.

5.5 Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de ouder/voogd van de cliënt, kan De Taalzolder de cliënt toegang tot de begeleiding ontzeggen en de begeleiding per direct beëindigen. De ouder/voogd van de cliënt wordt hiervan schriftelijk, telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld.

5.6 In geval van niet tijdige betaling is de ouder/voogd in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, tot aan de datum van de betaling aan de organisatie, is de ouder/voogd over het uitstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, als bedoeld in art. 6:120 BW. Tevens wordt een bedrag van €7,50 administratiekosten in rekening gebracht voor het verzenden van een aanmaning.

5.7 Indien De Taalzolder de dienst niet kan uitvoeren door overmacht (o.a. brand, waterschade of pandemieën) dan blijft de betalingsverplichting voor al uitgevoerde diensten staan. De overeenkomst kan door de contractant worden ontbonden.

 

Artikel 6:
Werkwijze en behandeling

6.1 De werkwijze van De Taalzolder wordt bij het intakegesprek besproken en staat op de website beschreven onder het kopje ‘Werkwijze’. Indien De Taalzolder dit noodzakelijk acht, kan van deze werkwijze worden afgeweken.

6.2 De Taalzolder communiceert voordat het behandelingstraject van start gaat over de wederzijds verwachtingen en verplichtingen van De Taalzolder enerzijds en de ouder/voogd van de cliënt anderzijds.

6.3 De Taalzolder is tijdens schoolvakanties op vooraf overeengekomen data en tijden open. De ouder/voogd van de cliënt wordt van deze data via email op de hoogte gebracht.

6.4 Ten aanzien van de behandeling en begeleiding van de cliënt geldt een inspanningsplicht. Dat betekent dat De Taalzolder haar uiterste best zal doen om resultaten en vooruitgang te boeken bij de cliënt.

6.5 De Taalzolder biedt geen garantie: De Taalzolder kan niet verzekeren dat vooraf geformuleerde doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden. De evaluatie geeft antwoord op de vraag in hoeverre de doelstellingen behaald zijn.

6.6 De Taalzolder hanteert geen no cure, no pay-protocol: ongeacht het resultaat van het behandelingstraject gaat de ouder/voogd van de cliënt een financiële verplichting aan bij het sluiten van de overeenkomst met De Taalzolder.

 

Artikel 7:
Privacy

7.1 De Taalzolder is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt en ouder/voogd overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

7.2 Alleen in onderling overleg met en na goedkeuring door de ouder/voogd van de cliënt is De Taalzolder geoorloofd om informatie uit te wisselen met onderwijs- en/of overheidsinstanties waar de cliënt onderwijs volgt en/of onder toezicht staat, en voor zover dit naar de beoordeling van De Taalzolder noodzakelijk acht voor onderzoek naar en begeleiding van de cliënt.

7.3 De persoonsgegevens en het dossier van de cliënt wordt na beëindiging van de overeenkomst voor een duur van ten minste 7 jaar bewaard. Deze informatie is enkel toegankelijk voor De Taalzolder.

 

Artikel 8:
Conflictregeling

8.1 Indien ouder/voogd van de cliënt ontevreden is over de dienstverlening en/of werkwijze van De Taalzolder, dient hij/zij dit met Elke van den Elsen van De Taalzolder te bespreken. Gezamenlijk bekijken ze hoe de zorgen en/of onvrede weggenomen kunnen worden.

8.2 Indien De Taalzolder en de ouder/voogd van de cliënt niet tot een oplossing kunnen komen, heeft de ouder/voogd het recht om het handelen van de behandelaar te laten toetsen.